078 619 90 44         info@wavebinnenvaart.nl

Regeling Reprorecht Bedrijfsleven

Bedrijven betalen aan Stichting Reprorecht een vergoeding voor het (digitaal) kopiëren uit boeken, kranten, tijdschriften en websites van uitgevers. Stichting Reprorecht betaalt de vergoeding door aan de makers van die publicaties.

Ik krijg een brief met een factuur, maar ik kopieer nooit. Niet digitaal en niet op papier. Wat nu?

Voor kleine bedrijven tot 20 fte
Als dit bij uw bedrijf het geval is, vragen wij u om in te loggen en dan via de link ’toon andere mogelijkheden’ te verklaren, dat u nooit materiaal uit kranten, tijdschriften of boeken kopieert en dat u geen gebruik wilt maken van de licentie van Reprorecht.

Inloggen via:
https://www.reprorecht.nl/ondernemers.

Aanvraag “uitwonende beurs Studie Financiering” wanneer je op hetzelfde adres als je ouders ingeschreven staat bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Wanneer je voor het eerst studiefinanciering aanvraagt en je wilt in aanmerking komen voor een uitwonende beurs én je staat ingeschreven op hetzelfde adres als je ouders, dan moet je een aanvraag doen voor ‘uitzondering inschrijving GBA’.

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitwonende beurs is dat je niet ingeschreven staat op het adres van je ouders. Wanneer je in het huis van je ouders woont, is dit een belemmering. Om toch in aanmerking te komen voor de beurs moet het formulier Aanvraag Uitzondering inschrijving GBA ingediend worden (je kunt het hier downloaden). Stuur dit direct met je eerste aanvraag studiefinanciering in. Je aanvraag wordt dan in behandeling genomen, waarbij gelijk rekening wordt gehouden met de uitzondering. Doe je dit niet, dan verspeel je een aantal maanden de uitwonende beurs. Je uitwonende beurs gaat dan pas lopen op het moment dat je het formulier hebt ingediend en je bezwaar is behandeld.

Let op! Het kan zijn dat er in de beschikking die je ontvangt staat dat de uitwonende beurs voor een bepaalde periode is toegekend. Je moet dan tijdig (circa 2 maanden voor het aflopen van de periode) een nieuwe verklaring aan het DUO zenden.

PDF facturen per e-mail opsturen

Sinds 12 februari 2009 mogen facturen per e-mail naar afnemers worden verzonden. De zware eisen die eerder aan elektronisch factureren werden gesteld zijn per die datum vervallen, waardoor het mogelijk is om uw facturen als een pdf-document te verzenden. Elektronisch verzenden bespaart u portikosten en uw facturen komen sneller aan.

1. Wettelijke eisen aan elektronisch factureren
2. Alle wettelijk vastgelegde basisgegevens zoals onderstaand
3. U moet kunnen laten zien dat de factuur door de afnemer is verstuurd en niet is veranderd
4. De belastingdienst moet de factuur kunnen controleren

Let u er goed op dat de factuur vóór het verzenden per e-mail in een PDF bestand wordt omgezet.

Op de facturen die u uitreikt moeten in elk geval de onderstaande basisgegevens vermeld worden.

1. Een opeenvolgend factuurnummer
2. De datum van uitreiking
3. De datum waarop de levering of dienst wordt verricht of voltooid is
4. Naam, adres en BTW-identifcatienummer van de ondernemer die de levering of dienst verricht
5. Naam, adres en BTW-identificatienummer van de ondernemer aan wie de levering of dienst wordt verricht
6. Omschrijving, omvang en aard van de geleverde de verleende dienst
7. Ingeval van een vrijstelling, een intracommunautaire levering waarop het 0% tarief van toepassing is, of bij een verlegging van de BTW, dient dit vermeldt te worden op de factuur.

Gratis Uittreksel Kamer van Koophandel

Vanaf 1 januari 2010 verstrekt de Kamer van Koophandel jaarlijks één gratis elektronisch gewaarmerkt uittreksel aan ondernemers. Een uittreksel is een bewijs van inschrijving in het Handelsregister dat bedrijfsgegevens en informatie over tekenbevoegdheden bevat. Opdrachtgevers of leveranciers kunnen hierom vragen. De Kamer van Koophandel stuurt het uittreksel op aanvraag toe. De benodigde toegangscode hiervoor is aan te vragen via de website www.kvk.nl/handelsregister.

Vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart

Bij diverse mensen is het onduidelijk over de wijze waarop men het vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart behalen kan. In de nieuwe Binnenvaartwet die in 2008 van kracht wordt, vervalt de verplichting tot het hebben van een vervoersvergunning, maar de eis van vakbekwaamheid als ondernemer in de binnenvaart blijft van kracht.

Aan het ondernemersexamen kan men alleen deel nemen indien men een Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) of gelijkwaardig heeft. Het ondernemersexamen bestaat uit drie onderdelen: 1. Nationale- en internationale vervoersmarkt 2. Kennis schip 3. Veiligheid en milieu. Het voldoen aan de eisen van het vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vervoersvergunning. Het vervoeren zonder vervoersvergunning is strafbaar. Op de website www.ccvexamenhuis.nl staan de examenprogramma’s en de vrijstellingen vermeld. Ook wordt hier antwoord gegeven op veel gestelde vragen.

Wwft - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. De Wwft vervangt de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). De nieuwe wetgeving bevat de verplichting voor belastingadviseurs, administratiekantoren, notarissen, makelaars, accountants, advocaten e.d., om bij bepaalde diensten de cliënt te identificeren en een eventuele ongebruikelijke transactie te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. Ook als wij elkaar al lange tijd kennen zijn wij verplicht om uw identificatie gegevens te registeren in ons systeem.

KvK-nummer verplicht op websites en e-mails

Vanwege Europese wetgeving zijn bedrijven en rechtspersonen sinds 1 januari 2007 verplicht om het KvK-nummer te vermelden op websites en in e-mailberichten. Deze verplichting geldt niet als het om reclame gaat. Deze verplichting gold al voor alle zakelijke brieven, orders, facturen en offertes. Hiernaast geldt de verplichting voor BV’s en NV’s, om de volledige naam van de vennootschap en de woonplaats (statutaire zetel) te vermelden.

Nationale ombudsman

Er is één Nationale ombudsman waar mensen met klachten over de overheid terecht kunnen. Onderzoek heeft aangetoond dat er veel verwarring is rond het begrip “ombudsman”. Ook is het voor veel mensen onduidelijk wat nu precies een “overheid” is. Om deze reden is er een algemene publieksfolder ontwikkeld, desgewenst kunt u van ons een exemplaar ontvangen.

Het gratis telefoonnummer van de Nationale ombudsman is 0800-3355555.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het kan voorkomen dat u van het CBS formulieren voor de productiestatistiek, kwartaalenquête e.d. ontvangt. U bent verplicht deze formulieren in te vullen en terug te sturen naar het CBS. U kunt ons machtigen zodat het CBS de formulieren rechtstreeks naar ons kantoor stuurt. Wij vullen de formulieren dan voor u in en sturen het weer terug. Indien de formulieren niet tijdig ingestuurd worden kan dit resulteren in een boete. U kunt bij het CBS aangeven dat de formulieren rechtstreeks naar ons worden gestuurd. U kunt hiertoe het machtigingsformulier hier downloaden, invullen en opsturen. U kunt ook het formulier bij ons aanvragen.

Landelijk meldpunt Acquisitiefraude

Graag willen wij onder uw aandacht brengen dat er malafide bedrijven actief zijn op het gebied van o.a:
advertentieverkoop
valse domeinnaam registratie
valse virusbescherming
neploterijen
advertentie/naamsvermelding kinderpuzzels- en kleurboeken
valse facturen KvK in omloop die ten onrechte de indruk wekken dat het om de jaarlijkse bijdrage gaat.
vermelding in internetgidsen
spooknota’s
Als u zich gedupeerd of misleid acht dan kunt u hiervan melding maken bij het landelijk meldpunt
“Steunpunt Acquisitiefraude” via www.fraudemeldpunt.nl.

Bruggetje naar de wal

Steunpunt Binnenvaart biedt als “bruggetje naar de wal” hulp bij ongevallen en sociaal-maatschappelijke vragen en problemen. Het AMVV-steunpunt zoekt zaken uit en helpt problemen op te lossen. Het steunpunt is bereikbaar via: 06-20112319 of 010-2060605 of per e-mail steunpuntamvv@hetnet.nl